Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

 

LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

Procedura odwoławcza w sytuacji nieprzyjęcia dziecka:

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego.
 2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
  z wnioskiem o którym mowa w pkt 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie
  7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna:  art. 158 ust. 6 - 9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020., poz.910  z późn. zm)

Dyrektor placówki informuje Burmistrza Kolonowskiego o nieprzyjęciu dzieci do oddziału przedszkolnego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425) 

 

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do potwierdzenia woli zapisania dziecka do poszczególnych oddziałów przedszkolnych w PSP Staniszcze Małe-Spórok, w terminie 12-14.04.2021 r.
W tym celu Rodzice dostarczają do sekretariatu szkoły w godz. od 7.00 do 15.00 oświadczenie woli potwierdzające zapisanie dziecka do oddziału przedszkolnego w PSP Staniszcze Małe-Spórok.

Przewodnicząca  Komisji Rekrutacyjnej
Agata Feliks
 

 

 

Wersja XML